Polityka ochrony prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady korzystania z plików cookies oraz jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem polityki jest określenie działań podejmowanych przez KANEX Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne w celu zasięgnięcia informacji o produktach lub usługach, złożenia zapytania, zapisu na szkolenie, rekrutacji, nawiązania kontaktów biznesowych itp. Użytkownicy udostępniają Administratorowi Danych swoje dane osobowe w formularzach na stronie www.kanex.com.pl/ , a także podczas zapisu na newsletter, w korespondencji e-mail lub podczas kontaktu telefonicznego.

Wszelkie przedmiotowe aktywności podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza polityka uregulowana została w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ilekroć w niniejszej Polityce ochrony prywatności jest mowa o:

RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Użytkownikach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, w tym: klientów, kontrahentów, potencjalnych klientów tj. podmioty danych osobowych. Cookies – należy przez to rozumieć niewielkie pliki wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe do komputera lub innego urządzenia (np. tablet, telefon) i przechowywane w pamięci masowej danego urządzenia (w szczególności na dysku twardym komputera). Administratorze Danych – należy przez to rozumieć KANEX Sp. z o.o. jako podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.

Część I.

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych użytkowników strony www i osób fizycznych podejmujących kontakt z właścicielem strony za pomocą dostępnych formularzy kontaktowych, jak też poprzez pocztę elektroniczną oraz na numery kontaktowe udostępnione na niniejszej stronie www jest KANEX Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 22, 16-001 Kleosin.

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Kondel. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem inspektor@kanex.com.pl

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez KANEX Sp. z o.o. w zależności od rodzaju zapytania (szkolenie, produkt, kontakt) przetwarzane są w następujących celach:

 • • marketingu produktów KANEX Sp. z o.o.
 • • zawarcia i realizacji umowy,
 • • rekrutacji, • wysyłki Newslettera,
 • • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.
 • KANEX Sp. z o.o. poprzez stronę www.kanex.com.pl/ przetwarza dane osobowe użytkowników kontaktujących się z Administratorem Danych m.in. za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach strony. Dane te są niezbędne do umożliwienia pierwszego kontaktu, zapisu na szkolenie, zawarcia umowy, zgłoszenia uwag, rekrutacji na stanowisko pracy itp. Udostępniane przez KANEX Sp. z o.o. formularze, w tym formularz kontaktowy nie służą do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora Danych.

  Podstawą przetwarzania danych jest w zależności od okoliczności konkretnego przypadku: wyraźna i jednoznaczna zgoda użytkownika (marketing), podejmowanie działań w celu zawarcia Umowy (szkolenie, zamówienie), obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora.

  KANEX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu. Okazjonalnie na stronie www.kanex.com.pl/ i powiązanych z nią aplikacjach, jak np. facebook organizowane są konkursy. Dane kontaktowe użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów.

  Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do innych odbiorców, za wyjątkiem podmiotów przetwarzających i podmiotów z tej samej grupy kapitałowej, ani do państwa trzeciego.

  Dane osobowe pozyskane do celów marketingu są przechowywane przez okres, w którym stanowiły będą wartość informacyjną, marketingową lub biznesową pod kątem oferty KANEX Sp. z o.o., a użytkownik będzie zainteresowany kontaktem oraz ofertą. Użytkownik może zgodę swoją wycofać w każdym czasie, jeśli nie będzie zainteresowany taką ofertą. W przypadku pozyskiwania danych na potrzeby realizacji umowy – zastosowanie dla ustalenia okresu przechowywania danych będą miały przepisy kodeksu cywilnego dotyczące m. in. zobowiązań, przedawnienia roszczeń i uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, a w zakresie rekrutacji i zatrudnienia – przepisy kodeksu pracy.

  Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez KANEX Sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO (w 2018 r. działającego pod nazwą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. Dane mogą być przetwarzane również w sposób zautomatyzowany na zasadach przejrzystości, legalności i adekwatności, w celu oceny niektórych czynników osobowych, takich jak preferencje produktowe, sytuacja ekonomiczna, upodobania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór oferty do potrzeb użytkownika.

  Każdorazowe podawanie danych osobowych np. za pomocą formularzy kontaktowych, e-mail, telefonu jest dobrowolne. W sytuacjach, kiedy formularz jest skonstruowany na potrzeby rejestracji na szkolenie lub zamówienia produktu dane są niezbędne celem wywołania skutków prawnych w postaci zawarcia umowy. Użytkownik, który korzysta ze strony www KANEX Sp. z o.o., pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi lub też kontaktuje się Administratorem Danych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

  Część II.

  Informacje dotyczące plików cookie

  Odwiedziny niniejszego serwisu internetowego, przy ustawieniu przeglądarki internetowej urządzenia, z którego przeglądana jest witryna, zezwalającym na wykorzystanie plików cookie – są równoznaczne z wyrażeniem zgody użytkownika na wykorzystywanie takich plików.

  Pliki cookie wykorzystywane są przez KANEX Sp. z o.o. do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do celów analizy statystycznej. W witrynie używane są pliki cookie: Google Analitics – witryna korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Do tego celu używane są plików cookie. Więcej o prywatności w korzystaniu z Google Analytics znajduje się pod poniższym linkiem:

  Google.com

  Cookie związane z daną sesją – wykorzystywane są wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności witryny.

  Pliki cookie związane z daną sesją wygasają (są usuwane) w momencie zamknięcia przeglądarki przez użytkownika.

  Pliki cookie Google Analitics wygasają z reguły najpóźniej po 6 miesiącach od ostatniej wizyty.

  Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookie korzystając z funkcji dostępnych w wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub posiadanym systemie operacyjnym.

  Decyzja o tym, czy pliki cookie zostaną zapisane w urządzeniu należy wyłącznie do osoby odwiedzjącej witrynę.

  Pliki cookie można zablokować i nimi zarządzać (w szczególności usunąć) poprzez ustawienia wykorzystywanej przeglądarki – zwykle w ustawieniach dotyczących prywatności – więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji wykorzystywanej przeglądarki.

  Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na działanie narzędzi Google Analitics, może skorzystać z oficjalnego dodatku do wykorzystywanej przeglądarki dostępnego pod adresem: Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics

  Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

  Wszelkie zmiany w Polityce Ochrony Prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookie - zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej.